Anotace

Geriatrická paliativní péče se věnuje nemocným vyššího věku, většinou v posledních měsících jejich života. Svými postupy přímo navazuje na komplexní intervenci syndromu geriatrické křehkosti. Téma je stále naléhavější, zvláště v kontextu nastupující dlouhověké společnosti a nepřipravenosti zdravotnictví a zdravotně-sociálního pomezí v multidisciplinaritě a vzájemné provázanosti tuto proměnu cílů a rolí řešit.

Kniha se snaží o přehlednou a srozumitelnou formu. Cílem je využitelnost jak pro lékaře, tak pro ostatní zdravotníky, i nezdravotnický personál. Doplnění o konkrétní příběhy nemocných má za cíl pomoci porozumění tématu také pro laiky, státní správu, kolegy jiných oborů či politiky. Ambicí knihy je spojovat či propojovat. Nacházet komplexní a funkční řešení, navést k zájmu a přemýšlení.

Lékařům, kteří budou knihu číst, doporučuji pokusit se vnímat souvislosti mezi jednotlivými kapitolami, a vidět vždy konkrétní nemocné při řešení teoretických postupů. Osobní postoj a zkušenost je zásadní v každé lidské činnosti. Geriatrická paliativní péče je souzněním pokory, úcty, zkušenosti a dovedností – tedy dobrou klinickou praxí na mostu přes propast nevyléčitelné nemoci. Pro naše nemocné, jejich blízké, ale také pro nás samotné.

Summary

Geriatric Palliative Care is taking care on a sick elderly, mostly in the last months of their lives. Its procedures directly linked to the complex intervention geriatric frailty syndrome. The topic is becoming more urgent, especially in the context of its growing long-lived company and the unreadiness of healthcare and medico-social border in multidisciplinarity and interdependence of this transformation goals and roles to deal with.

The book tries to clear and understandable form. The aim is usability for physicians and other health professionals and non-medical staff. The addition of specific stories of patients aims to help understanding of the topic also for the laity, government, colleagues of other disciplines and policy. The ambition of the book is to connect or interconnect. Finding a comprehensive and functional solution helps to steer interest and thinking.

Doctors who will read the book, I recommend you try to perceive the connection between chapters, and see each specific patient in dealing with theoretical methods. Personal attitude and experience is essential in every human activity. Geriatric Palliative care is a harmony of humility, respect, experience and skills – this is a good clinical practice on a bridge across the chasm in incurable diseases. For our patients, their loved ones, but also for ourselves.

Autor: prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Kód: D0360850
EAN: 9788020442253
ISBN: 978-80-204-4225-3
Nakladatel: Mladá fronta
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
Počet stran: 320
Rok vydání: 2017
Rozměry: 156,0×232,0mm
Jazyk: Česky

 

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Patří již řadu let mezi přední specialisty v oborech geriatrie a paliativní medicíny v českém i evropském kontextu. 
Pracoval 6 let na geriatrické klinice, poté 12 let v největším českém hospici v Rajhradě u Brna, v pozici lékaře, posléze primáře a ředitele. 
V roce 2016 založil projekt Paliativní institut Brno, který se věnuje rozvoji a propagaci kvalitní multidisciplinární péče o křehké geriatricky nemocné a mobilní specializované paliativní péči. Je zkušeným a vyhledávaným lektorem a mentorem v oblastech geriatrie, paliativní medicíny a týmové práce.
Již řadu let se věnuje zdravotní politice, je iniciátorem a garantem koncepce víceúrovňové paliativní péče v krajích, nyní především v kraji Vysočina. Je zakladatelem a následně 8 let předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Klíčová slova

Paliativní péče, pečující, leadership, profesionalita, vzdělávání, stáří, geriatrie, křehkost, indikátory, prognóza, potenciál. euthanázie, plánování, polypragmazie, zánět, instabilita, pády, demence, výživa, hydratace, imobilita, dekubity, rány, deteriorace, neprospívání, únava, sarkopenie, bolest, dušnost, hořečka, pocení, delirium, spánek, závrať, epilepsie, kašel, anorexie, kachexie, ascites, zácpa, střevní obstrukce, průjem, inkontinence, xerostomie, polykání, zvracení, retence, krvácení, anémie, svědění, deprese, úzkost, mozková příhoda, selhání, ledviny, srdce, psychika, spiritualita, komunikace, interdisciplinarita, personál, umírání, pozůstalí, terminální, doprovázení